Tramazzone

Country

Fighters (21)

Aksinja Voronova
Alexander Strakhov
Alexey Borisov
Alexey Grunskij
Alexey Perkov
Alexey Vaganov
Alsu Saifutdinova
Andrey Muzurin
Anna Gorbulinskaja
Dmitry Eremin-Solenikov
Dmitry Semenychev
Elena Muzurina
Ilja Aleksandrov
Julia Zotova
Kirill Shasherin
Konstantin Bulkin
Nikita Tatiannikov
Peter Melikhov
Sergei Miasishchev
Sergei Shamshev
Sergey Ispolatov