Tramazzone

Country

Fighters (26)

Aksinja Voronova
Alexander Strakhov
Alexandr Kitaev
Alexey Borisov
Alexey Grunskij
Alexey Perkov
Alexey Vaganov
Alsu Saifutdinova
Andrey Muzurin
Anna Gorbulinskaja
Dmitry Eremin-Solenikov
Dmitry Semenychev
Elena Muzurina
Ilya Aleksandrov
Ivan Vasiljev
Julia Zotova
Jury Yakovlev
Kirill Shasherin
Konstantin Bulkin
Nikita Tatiannikov
Piotr Melikhov
Semion Popov
Sergei Miasishchev
Sergei Shamshev
Sergey Ispolatov
Sergey Kovalenko