Freifechtergilde

Country

Fighters (9)

Alexander Stankiewicz
Anastasia Vlasova
Andrey Nekrylov
Anna Gorbulinskaja
Olga Odintsova
Sergey Kultaev
Timofey Matrosov
Vadim Komissarov
Vladislav Sidelnikov