Five Weapons Militia Barrack

Country
State Fujian province
City Fuzhou

Fighters (3)

Name Nationality
Mo Ye
Xing Xv
YanFeng Zheng