Five Weapons Militia Barrack

Country
State
Fujian province
City
Fuzhou

Fighters (3)

Mo Ye
Xing Xv
YanFeng Zheng