Fu Jen University European Medieval Swordsmanship

Country
City
New Taipei City

Fighters (8)

An Ge Tong
Fu Tsung Hsiao
Hao An Fang
Shih Chang
Tung Lo
Tzu Yu Lin
Wei Ting Syu
Yi Fu Wan